Definicija vzgoje in izobraževanja o gorah (VIG)

Skupna definicija vzgoje in izobraževanja o gorah (VIG) 

"Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR) ter okoljska vzgoja in izobraževanje (OVI) sta podlaga za vzgojo in izobraževanje o gorah (VIG). VIG poudarja medsebojne povezave med gorskimi regijami in družbo. Z razvojem kompetenc in poznavanjem priložnosti, ki jih nudi naravna in kulturna dediščina Alp, bo VIG opolnomočil mlade za soočanje z izzivi prihodnosti. VIG spodbuja participativni pristop, ki mlade poziva k akciji in samostojnemu odločanju, vseživljenjsko učenje, poistovetenje z alpskim okoljem kot ključnim življenjskim virom in vključevanje neformalnega v formalno izobraževanje. VIG bo tako prispeval k spremembam na področju izobraževanja in trajnostnemu razvoju celotnega alpskega območja."

Delovna opredelitev projekta WPT2 YOUrALPS – Lahko se spremeni

 

     Vrednote vzgoje in izobraževanja o gorah     

 • Okoljska  vzgoja in izobraževanje z vidika trajnostnega razvoja postavljata v ospredje vrednote. Enako velja tudi za vzgojo in izobraževanje o gorah.
 • Vzgoja in izobraževanje o gorah temeljta na načelih trajnostnega razvoja
 • Vzgoja in izobraževanje o gorah sta vseživljenjska izobraževalna procesa
 • Vzgoja in izobraževanje o gorah temeljita na aktivnih in raznolikih učnih metodah, na praktičnih izkušnjah na terenu, na skupinskem delu, na transdisciplinarnosti in na razpravi
 • Vzgoja in izobraževanje o gorah spodbujata zavedanje o pomembni problematiki v gorskem svetu in aktivno udeležbo prebivalcev
 • Vzgoja in izobraževanje o gorah je usmerjena v razvoj skupne gorske kulture in identitete
 • Razvoj izobraževalnih akcij o gorah temelji na partnerstvu in stremenju h kakovosti

Glavni izzivi za vzgojo in izobraževanje o gorah v Alpah 

 • Ustvarjanje skupnega zavedanja o Alpah
 • Poučevanje o naravni in kulturni dediščini Alp
 • Ponovno povezovanje mladih in gorske dediščine za svetlo prihodnost v Alpah

Main references

 • Glavne mednarodne reference – Izobraževanje o trajnostnem razvoju (ITR) – UNESCO :"Trajnostnega razvoja ne moremo doseči le s tehnološkimi rešitvami, politično regulacijo ali finančnimi instrumenti. Spremeniti moramo način razmišljanja in delovanja, kar pa zahteva kakovostno izobraževanje in učenje za trajnostni razvoj na vseh ravneh in v vseh družbenih kontekstih. Education for Sustainable Development (ESD) nam omogoča, da konstruktivno in ustvarjalno naslavljavljamo sedanje in prihodnje globalne izzive in ustvarjamo bolj trajnostne in odporne družbe.” http://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development
 • Prakse in pristopi v vzgoji in izobraževanju o gorah Poročilo o analizi obstoječega stanja  . Poročilo o analizi obstoječega stanja na področju vzgoje in izobraževanja o gorah (VIG) je eden od rezultatov projekta YOUrALPS. V njem so predstavljena tako različna znanstvena spoznanja kot tudi pregled trenutnih praktičnih primerov izvajanja VIG. Poročilo vključuje metodologijo, rezultate in glavne zaključke iz različnih raziskav in širok nabor VIG praks v Alpah. Splošni cilj projekta je opredeliti dejavnike uspeha in priporočila za izvajanje VIG v alpskem prostoru in zunaj njega. Za dosego tega cilja bo potrebnih pet glavnih aktivnosti:
  • Interna raziskava med vsemi projektnimi partnerji o njihovem dojemanju in konceptih VIG je prvi korak k skupnemu razumevanju VIG.
  • Raziskava mladih upravičencev (starih med 10 in 30 let), ki so glavna ciljna skupina aktivnosti VIG, v katero so vključena najbolj ključna vprašanja iz prejšnje točke. 
  • Raziskava, ki obravnava strokovnjake v formalnem in neformalnem izobraževalnem sistemu, predstavlja perspektivo učiteljev.
  • Zaključni sklop z raziskavo, ki vključuje deležnike iz nevladnih organizacij, zaščitenih območij in drugih področij, ki so trenutno ključni pri odločanju na tem področju.
  • Zbirka primerov dobre prakse VIG iz Francije, Italije, Slovenije, Nemčije in Avstrije ponuja pregled trenutnega stanja glede praktičnega izvajanja VIG.